Phone: +373-298-2-21-96
E-mail: lemo-lei@mail.ru
г. Комрат
ул. Ферапонтьевская, 5а