Phone:
+373-799-20-117
+373-799-20-118
+373-799-20-119
E-mail: lemo-lei@mail.ru
г. Комрат
ул. Ферапонтьевская, 5а